• Kiểm tra thông tin quy hoạch
  • Xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở; Đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Gia hạn quyền sử dụng đất;
  • Thủ tục sang tên nhà đất
  • Thủ tục hợp thửa, tách thửa, đo vẽ bản đồ nhà đất
  • Hợp thức hóa giấy tờ nhà đất
  • Chuyển mục đích sử dụng đất
  • Xin phép xây dựng, hoàn công, đăng bộ
  • Đăng ký giao dịch bảo đảm
  • Dịch vụ xoá đăng ký giao dịch bảo đảm